درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 
1- همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.

2- عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.

3- عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.

4- عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.(عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد )

5- عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر۵ بخش پذیر باشد.

6- عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.

7- عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.

8- عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.( عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد )

9- عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.

10- عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

11- عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.

12- عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.

13- عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد.

14- عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.

15- عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.

16- عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .


ن : رضا
ت : پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1390
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی