درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 

قرآن تنها معجزۀ پیامبر اسلام(ص) نبوده٬ بلکه پیامبر معجزات فراوانی داشته اند که در کتابهای شیعه و سنی به آنها اشاره شده است؛ ولی قرآن معجزۀ جاوید و منحصر به فرد پیامبر٬ عظمتی فراتر از تمامی معجزات دارد.


برخی از نویسندگان و صاحب نظران در چند دهه اخیر٬ بُعد دیگری برای اعجاز قرآن بیان کرده اند که همان اعجاز عددی قرآن است. بر اساس این ادعا یک نظم ریاضی بر قرآن حاکم است٬ اما تا چند سال اخیر این راز علمی پنهان مانده بود و با ظهور رایانه هایی که می توانند حسابهای بسیار زیادی را در مدت کم و با دقت بالایی انجام دهند پرده از روی نظم ریاضی قرآن برداشته شد. رأس این گروه از پژوهشگران قرآن٬ افرادی چون رشاد خلیفه و عبدالرزاق نوفل هستند.

دکتر رشاد خلیفه٬ بیوشیمیست و محقق آمریکایی مسلمان(مصری الاصل)٬ با هدف به دست آوردن توضیحی برای پارافهای اسرار آمیز قرآن٬ سوره های پاراف دار  را به کامپیوتر وارد کرد و پس از چند سال تحقیق در سال 1973 اولین کتاب خود را به نام معجزات قرآنی اهمیت حروف اسرار آمیز به چاپ رساند. تحقیقات بیشتر٬ پرده از یک سیستم پیچیدۀ ریاضی برداشت که در سراسر قرآن و همه جزئیات آن حکمفرماست.

پدیده بى نظیرى که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى ریاضی است.به خاطر این کد ریاضى جامع، کوچکترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبى قرآن، بلافاصله آشکار میشود.

طراحی بسیار شگفت انگیز

تمامی متن قرآن از یک نظم شگفت آور ریاضی تبعیت می کند. مبنای این سیستم ریاضی عدد 19 است. و 19 مخرج مشترکی برای تمامی اجزای قرآن است. این سیستم ریاضی٬ مانند خود قرآن، از بسیار ساده تا بسیار مشکل متغیر است. حقایق ساده مشاهداتى هستندکه بدون هیچ وسایلى میتوان آنها را بررسى کرد. ولی حقایق پیچیدهای هم وجود دارند که فقطبه کمک ماشین حساب یا کامپیوتر قابل محاسبه اند.
 کلمه "الله" در قرآن ۲۶۹۸مرتبهتکرار شدهاست(142×19).
اما، سیستم ریاضى قرآن تنها به کلمه "الله" محدود نیست؛ بلکه بسیار گسترده، بسیار پیچیده، و کاملا جامع است.

حقایق ساده
۱. اولین آیه (۱:۱)، معروف به "بسم الله"، شامل۱۹حرف است.
۲. قرآن داراى ۱۱۴سوره است که میشود  (6×19)
3. بسم الله ۱۱۴مرتبه تکرار شده است، با وجود غیبت مرموز آن در سوره ۹ (درسورۀ۲۷دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ =(6×19)
4. از غیبت بسم الله در سوره ۹تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقیقاً ۱۹سوره است.
5. مجموع شماره سوره ها از ۹تا ۲۷می شود (27+26+25+.......+12+11+10+9) = ۳۴۲یا (18×19)
6. همچنین مجموع کلمات بین دو بسمالله سوره ۲۷هم برابر با 342 کلمه است که باز هم مساوی است با(18×19)
7. اولین آیات معروفى کهابتدا به پیامبروحى شد (5-1:۹۶)شامل19کلمه است.
8. این اولین وحى، داراى ۷۶حرف یعنی (4×19) است.
9. سوره ۹۶که از نظر ترتیب زمانى اولین سوره است، داراى۱۹آیه است.
10. این اولین سوره از نظر ترتیب زمانى، از آخر قرآن نوزدهمینسورهاست.
11. سوره ۹۶شامل ۳۰۴حرف عربى است و ۳۰۴میشود(16×19)
12. آخرین سوره فرستاده شده(سوره ۱۱۰) شامل۱۹کلمه است.
13. اولین آیه از آخرین سوره وحى شده (1:۱۱۰)شامل۱۹حرف است.
14. ۱۴حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا . ل. م)را تشکیل میدهند که در ابتداى ۲۹سوره قرار دارند. مجموع این اعداد میشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷یا (3×19)
15. مجموع ۲۹سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است میشود:

822=68+50+.........+7+3+2 که این عدد به علاوه مجموعه تعداد پاراف ها می شود:

836=14+822 یا همان(44×19)
16. بین اولین سوره پاراف دار(۲) و آخرین سوره پاراف دار (۶۸)، تعداد ۳۸سورۀبدون پاراف وجود داردکه می شود (2×19)
17. بین اولین و آخرین سوره هاى پاراف دار19مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.
18. ۳۰عدد مختلف در قرآن تکرار شده است:

1٬2٬3٬4٬5٬6٬7٬8٬9٬10٬11٬12٬19٬20٬30٬40٬50٬60٬70٬80٬99٬100٬200٬300٬1000٬

2000٬3000٬5000٬50000٬100000 مجموع این اعداد می شود 162146 یا (8534×19)

19. مجموع شماره آیاتى که دارى کلمه "الله" است، میشود ۱۱۸۱۲۳، این عدد هم بر ۱۹قابل قسمت است: ۱۱۸۱۲۳=(6217×19)

 

نمونه هایی دیگری از اعجاز عددی قرآن

1.حروف مقطعه

در 29 سوره از قرآن حروف مقطعه آمده است که مجموع آنها 28 حرف از الفبای عربی را تشکیل می دهد، که گاهی آنان را حروف نورانی قرآن می نامند.

الف:نسبت حرف(ق) در سوره "ق" از تمام سوره های قرآن بیشتر است.

ب:مقدار حرف(ص)  در سوره "ص" نیز به تناسب مجموع حروف سوره از هر سوره دیگر بیشتر است.

ج:و نیز حرف(ن)در سوره "ن و القلم" بزرگترین رقم نسبی را در 114 سوره قرآن کریم دارد.

2. 90% اوامر قرآن هفتگانه یا سه گانه یا یگانه است

برای مثال امر: "اعبدوا" (بپرستید) را 3 بار خطاب کرده است٬ 3 بار نسبت به اهل مکه در قرآن آمده است و 3 بار نسبت به پیامبر(ص)  آمده است، شعیب پیامبر(ع) 3 بار به قوم خود گفته است، نوح(ع) 3 بار و هود(ع) 3 بار و صالح(ع) 3 بار و عیسی(ع) نیز 3 بار گفته اند که این سر غریب و عجیبی است.

3. اعجاز ریاضی زوج و فرد در قرآن کریم

جمع اعداد زوج در قرآن کریم دقیقا مساوی با جمع تعداد آیات قرآن  6236 می باشد.

جمع اعداد فرد مساوی مساوی با 6555 که حاصل جمع شماره سوره می باشد.

4.کلماتی که به تعداد مساوی و یا با مضربی مشخص در قرآن تکرار شده اند

واژه دنیا 115 بار                                         واژه آخرت 115 بار

واژه شیاطین 68 بار                                    واژه ملائکه 68 بار

حیات و مشتقات آن 145 بار                         واژه موت 145بار

قل 332 بار                                                قالوا 332 بار

ابلیس 11 بار                                             استعاذه بالله 11 بار

المصیبه 75 بار                                           الشکر 75 بار

الجهر 16 بار                                               العلانیه 16 بار

الشده 102 بار                                           الصبر 102 بار

المحبه 83 بار                                             الطاعه 83 بار

الرحمن 57 بار                                            الرحیم 114=2×57

الجزاء 117 بار                                             المغفره 234=2×117

الفجار 3 مرتبه                                            الابرار 6=2×3بار

العسر 12 بار                                              الیسر 36= 3×12

 

این خلاصه فشرده اى از معجزات سادۀ قرآن بود. البته بر عهدۀ خواننده است که در بارۀ این مطالب تعمق و تحقیق کند٬ همان طور که در خود قرآن ذکر شده که: هیچ گونه اطلاعاتی را قبول نکن مگر اینکه شخصاً صحت آن را تحقیق کنی. من به شما شنوایی٬ بینایی و عقل داده ام و شما مسئول استفاده کردن از آنها هستید.


منبع:http://ejlali.miyanali.com


ن : رضا
ت : جمعه 17 آذر‌ماه سال 1391
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی