X
تبلیغات
رایتل
ریاضی علمی دست نایافتنی
درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 

کدوم یک از شما می تواند عدد 9856321456365214258778985321656861165135466516586 را بخواند؟

مطمئنا خواندن عدد بزرگی مثل عدد فوق خیلی سخت و دشوار است. در این پست روش خواندن اعداد بزرگ را توضیح می دهم. برای این منظور باید نامگذاری های زیر را یاد بگیرید:

هزار  (thousand ) = 103
میلیون (  million) = 106
میلیارد  ( milliard) = 109
بیلیون  (  billion) = 1012
تریلیون (  trillion) = 1015
کوادریلیون (quadrillion) = 1018
کوئینتیلیون (quintillion) = 1021
سیکستیلیون (sixtillion) = 1024
سپتیلیون (septillion) = 1027
اکتیلیون (octillion) = 1030
نونیلیون (nonillion) = 1033
دسیلیون (decillion) = 1036

حال برای خواندن عدد فوق ابتدا از سمت راست سه رقم سه رقم جدا می کنیم و به صورت زیر می نویسیم:
135,768,900,356,789,336,245,234,765,890,126,783,000
=135x1036 +768x1033+900x1030+356x1027+789x1024+336x1021
+245x1018+234x1015+765x1012+890x109+126x106+783x103
سپس می خوانیم :
135 دسیلیون و 768 نونیلیون و 900 اکتیلیون و 356  سپتیلیون و 789 سیکستیلیون و 336 کوئینتیلیون و 245 کوادریلیون و 234 تریلیون و 765 بیلیون و 890 میلیارد و 126 میلیون و  783 هزار

چون بینهایت عدد وجود دارد بنابراین عملا نمی توان آنها را نامگذاری نمود و فقط تعداد محدودی را می توانیم بخوانیم
محض احتیاط روش خواندن اعداد 39 رقم تا 99 رقم رو هم می نویسم بعید نیست که با آن مواجه بشویم:
 
 
دسیلیون ( decillion) = 1036
آن دسیلیون ( Undecillion) = 1039
دو دسیلیون ( Dodecillion) = 1042 

تری دسیلیون ( Tredecillion) = 1045 

کواتر دسیلیون ( Quattordecillion) = 1048 

کوئین دسیلیون ( Quindecillion) = 1051 

سیکس دسیلیون ( Sixdecillion) = 1054 

سپتن دسیلیون ( Septendecillion) = 1057 

اکتو دسیلیون ( Octodecillion) = 1060 

نووم دسیلیون ( Novemdecillion) = 1063 

ویجینتیلیون ( Vigintillion) = 1069 

آن ویجینتیلیون ( Unviigintillion) = 1072 

دو ویجینتیلیون ( Doviigintillion) = 1075 

تری ویجینتیلیون ( Treviigintillion) = 1078 

کواتر ویجینتیلیون ( Quattorviigintillion) = 1081 

کوئین ویجینتیلیون ( Quinviigintillion) = 1084 

سیکس ویجینتیلیون ( Sixviigintillion) = 1087 

سپتن ویجینتیلیون ( Septenviigintillion) = 1090 

اکتو ویجینتیلیون ( Octoviigintillion) = 1093 

نووم ویجینتیلیون ( Novemviigintillion) = 1096


ن : رضا
ت : سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1393
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی