درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 
سوال 1ـ جزیره ای است که پوشیده ازعلف ودرختان وگیاهان است وتنهاساکنان آن 100 شیرویک گوسفندهستند.شیرهامخصوص هستندیعنی:
1.بسیارباهوش وزیرک هستند.
2.آنهامی توانندبافقط خوردن علف زنده بمانندوعلف بیشماری درجزیره موجوداست.
3.البته آنهاترجیح می دهندکه گوسفندبخورند.
4.تنهاغذای موجوددرجزیره برای شیرها گوسفندوعلف است.

البته قانون خاصی هم براین حزیره حاکم است:اگرشیری گوسفندی رابخوردتبدیل به گوسفندمی شود.
فرض کنیدهمیشه یک شیرازسایرشیرهابه گوسفندنزدیک تراست وهیچ وقت این موضوع مطرح نیست که کدوم شیرزودترگوسفندرامی گیردواگرشیرتصمیم بگیردکه گوسفندی رابخورد،گوسفندراه فراری ندارد(همه راه درروهای این چنینی مثل گوسفندباقایق ازجزیره فرارمی کند! و... که به ذهنم نرسید مردوداست)

حالابه نظرشماشیرگوسفندرامی خوردیاخیر؟بااستدلال وتوضیح کامل.
سوال 2_ چهار مرد می خواهند از پلی عبور کنند آنها همه در یک طرف رودخانه هستند در شب آنها تنها یک چراغ قوه دارند. فقط دو مرد می توانند در یک زمان از پل عبور کنند و هر دفعه یک یا دو نفر عبور می کنند و حتما در هنگام عبور باید چراغ قوه به همراه داشته باشند.
هر مردی با سرعت متفاوت راه می رود.
مرد شماره یک، پل را در یک دقیقه، مرد شماره 2 در 2 دقیقه شماره 3 در 5 دقیقه و شماره 4 در 8 دقیقه می پیمایند. و برای مثال اگر مرد شماره 1 و 3 با هم از پل عبور کنند آنها نیز به 5 دقیقه نیاز دارند...
چگونه می تونند همشون 15 دقیقه ای برن اونور؟

سوال 3_چگونه می توان با داشتن دو طناب غیر همگن که هر دو در یک ساعت می سوزند زمان 15 دقیقه را محاسبه نمود

سوال 4_ در یک جنگ 100 سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست:
70 نفر دست راستشان را از دست دادند
75 نفر دست چپشان را از دست دادند
80 نفر پای راست
85 نفر پای چپ از دست دادند.
حد اقل تعداد افرادی که هر 4 عضوشان را از دست دادن چندتاست؟


پاسخ معما ها در ادامه متن

سوال اول:اگه تعداد شیرها فرد باشه حتما گوسفند را می خورند و اگه زوج باشه نمی خورند.
سوال دوم: نفر 1 و 2 میرن ، 1 برمیگرده ، 3 و 4 میرن ، 2 چراغ قوه رو برمیگردونه ، 1 و 2 باهم رد میشن.   دقیقا 15 دقیقه.

سوال سوم : طناب اول را از هر دو سر و طناب دوم را از یک طرف آتش میزنیم، وقتی طناب اول کامل سوخت ، سر دیگر طناب دوم را آتش میزنیم، زمانی که طول میکشد تا طناب دوم کامل بسوزد 15 دقیقه است.

سوال چهارم:

10 نفر
مجموع عضو های از بین رفته 310 عضو که در بهترین حالت 90 نفر سه عضوی و 10 نفر 4 عضوی می شود
اگر x تعداد 4 عضوی و y تعداد 3 عضوی میشه با حل دستگاه زیر جواب هارو یافت
4x + 3y=310
x+y=100
درنتیجه:
y=90
x=10


ن : رضا
ت : یکشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1390
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی